Regulamin konkursu

§ 1

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „19 Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret 2024”.
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Cool Pics z siedzibą w Brukach Unisławskich 79, 86-260 Unisław, NIP 8751484480, REGON 340847090, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Patroni medialni i sponsorzy to firmy: Profoto, Canon, Hasselblad, Studio Lśnienie, Fotografika.edu.pl, Konkursy Fotograficzne, Aktualne Konkursy.

§ 2

Warunki Ogólne

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która w okresie od 20 maja 2024 do 31 sierpnia 2024 roku wyśle od 4 do 8 zdjęć za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na adres: konkurs@todobrykonkurs.pl
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs tematycznie dotyczy portretu w szerokim rozumieniu tego słowa. Technika nadsyłany prac jest dowolna – mogą to być prace zarówno wykonane cyfrowo, jak i analogowo. Zgłaszane prace powinny ukazywać człowieka za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej, portret w klasycznym podejściu, beauty, portret w modzie, dokument, reportaż, portret jako eksperyment, autoportret, portret jako sztuka współczesna, selfie. Zaznaczamy, że zdjęcia dokumentalne i reporterskie ukazujące człowieka również są mile widziane.
 4. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby niepełnoletnie, jak i pełnoletnie.
 5. Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.
 6. Aby zgłosić prace na konkurs Uczestnik powinien:
  1. użyć formularza zgłoszeniowego na stronie Organizatora: www.todobrykonkurs.pl
  2. zatytułować maila „Portret2024/19Edycja”
  3. załączyć do maila od 4 do 8 niespakowanych zdjęć w formacie JPG nieprzekraczających łącznej wagi 12Mb.
  4. fotografie wysyłane na konkurs powinny być ponumerowane: 01, 02, 03, 04, itd.
  5. każdy uczestnik w mailu zgłoszeniowym powinien zawrzeć swoje dane osobowe: Imię i Nazwisko, Wiek, Miejscowość, Numer Telefonu oraz adres do korespondencji e-mail.
 7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 8 fotografii. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone w jednym mailu zgłoszeniowym.
 8. W mailu zgłoszeniowym powinny zawierać się kompletne informacje. Nadesłanie maila zgłoszeniowego, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
  1. Zgłoszone do Konkursu prace fotograficzne są autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do nich całość praw autorskich.
  2. Uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na wykorzystanie ich wizerunku.
 9. Prawa autorskie są niezbywalne i należą to uczestnika konkursu, który nadsyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich prawa autorskie.
 10. Uczestnik Konkursu wysyłając maila zgłoszeniowego oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 11. Uczestnicy biorący udział w konkursie automatycznie udzielają Organizatorom nieograniczonej czasowo licencji na publikacje nagrodzonych zdjęć w serwisie Facebook oraz na
  stronach organizatora: www.fb.com/todobrykonkurs, www.todobrykonkurs.pl, www.fotografika.edu.pl, www.instagram.com/fotografika.edu.pl, www.facebook.com/fotografika.edu w celu ogłoszenia wyników 18. Edycji Konkursu oraz promocji 19. Edycji konkursu w mediach społecznościowych, stronach patronów oraz kampaniach promocyjnych.
  szkoły artystycznej www.fotografika.edu.pl. Najlepsze prace zgłoszone na konkurs zostaną opublikowane w galerii Fotografiki na stronie: https://fotografika.edu.pl/galeria/
 12. Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace:
  1. zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry, daty, znaki wodne, podpisy, itp.
  2. zdjęcia na których jest biała lub czarna ramka
 13. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych fotografii przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.
 14. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

§ 3

Nagrody

 1. Nagroda Główna za zajęcie 1 miejsca w całym Konkursie:
  Zdobywca 1. miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 złotych oraz Voucher o wartości 1 800 złotych na 1. semestr Szkoły Fotografii Online organizowany przez www.fotografika.edu.pl. Wartość nagrody łącznie: 3 200 zł Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Fotografiki – doświadczona kadra zajmująca się profesjonalnie fotografią, która
  na co dzień pracuje dla takich marek jak Vogue, Elle, Reserved, Bloomber.
  Zajęcia prowadzone są online i trwają przez 4 miesiące.
 2. Nagroda Główna za zajęcie 2. miejsca w całym Konkursie:
  Zdobywa 2. miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 800 złotych oraz Voucher o wartości 1 800 złotych na 1. semestr Szkoły Fotografii Online organizowany przez www.fotografika.edu.pl. Wartość nagrody łącznie: 2 600 zł Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Fotografiki – doświadczona kadra zajmująca się profesjonalnie fotografią, która na co dzień pracuje dla takich marek jak Vogue, Elle, Reserved.
  Zajęcia prowadzone są online i trwają przez 4 miesiące.
 3. Nagroda Główna za zajęcie 3. miejsca w całym Konkursie:
  Zdobywa 2. miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 600 złotych oraz Voucher o wartości 1 800 złotych na 1. semestr Szkoły Fotografii Online organizowany przez www.fotografika.edu.pl. Wartość nagrody łącznie: 2 400 zł Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Fotografiki – doświadczona kadra zajmująca się profesjonalnie fotografią, która na co dzień pracuje dla takich marek jak Vogue, Elle, Reserved.
  Zajęcia prowadzone są online i trwają przez 4 miesiące.
 4. Osoby wyróżnione Voucherami o wartości 900 zł na uczestnictwo w kursach fotograficznych zostaną powiadomione o wyróżnieniach drogą mailową w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia Nagród Głównych. Z osobami wyróżnionymi będziemy kontaktować się drogą mailową.
 5. Autorzy nagrodzonych prac będą zaproszeni do osobistego odbioru nagrody lub przez osobę upoważnioną. W przypadku gdy nie będzie to możliwe – zobowiązują się do wcześniejszego powiadomienia Organizatora.
 6. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zmiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

§ 4

Prace komisji

 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
  1. wyłonienie laureatów Nagród Głównych Konkursu po zakończeniu wszystkich i zapewnienie przyznania nagród
  2. wyłonienie laureatów Wyróżnień i zapewnienie przyznania nagród
  3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności
  4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników
  5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
 2. W skład komisji wejdą 4 osoby powołane z ramienia Organizatora, komisji przewodniczył będzie Sebastian Siębor (www.sebastiansiebor.pl), pozostali członkowie komisji: Wiktor Franko, Martyna Rudnicka, Ala Wesołowska.
 3. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny przesłanych prac w dniach:
  1. 1. etap: od 20 sierpnia 2024 do 1 września 2024 roku – na tym etapie komisja wyłoni laureatów Nagród Głównych
  2. 2. etap: od 10 września 2024 do 1 października 2024 roku – na tym etapie komisja wyłoni laureatów Wyróżnień.
 4. Wyniki prac komisji 1. etapu zostaną podane do publicznej wiadomości 2 września 2024 na profilu Facebook Organizatora: www.facebook.com/ToDobryKurs. Osoby Wyróżnione Voucherami o wartości 900 zł zostaną powiadomione o wyróżnieniach drogą mailową w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia Nagród Głównych. Osoby wyróżnione prosimy o kontakt drogą mailową.
 5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymania od Uczestnika maili zgłoszeniowych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn
  leżących po stronie administratora serwera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnik w postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora i Współorganizatorów w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

§ 6

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz do pobrania w formie pliku pdf ze strony konkursu.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, również za wykorzystywanie przez Organizatora element w zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności
  w sposób wskazany w warunkach uczestnictwa w konkursie w punkach 5 i 7.
 3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: konkurs@todobrykonkurs.pl
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
  Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Cool Pics Sebastian Siębor siedzibą w Brukach Unisławskich w 86-260 Unisławiu, NIP 8751484480, REGON Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań
  Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Organizatora oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 9. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje, lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Kontakt


Telefon: +48 737 669 968

Email: konkurs@todobrykonkurs.pl